XXI Forum Ewangelickie Wrocław 2017

„500 lat Reformacji. Historia i współczesność myśli reformacyjnej”

Wrocław, 22-24 września 2017 r.

Autor: Danuta Szczypka

 

„500 lat Reformacji. Historia i współczesność myśli reformacyjnej” – to temat przewodni XXI Forum Ewangelickiego, które odbyło się w dniach od 22 do 24 września 2017 roku. Na spotkanie do Wrocławia (hotel „Kamienica pod Aniołami” Parafii E-A) zjechali ewangelicy z całej Polski. Nie zabrakło współinicjatora całego przedsięwzięcia Jana Puczka oraz osób, które z Forum są związane od samego początku, czyli od roku 1994.

Autor: ks. Marcin Orawski

 

Tekst: Jan 8, 31-32

(…) Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

W Europie w sferze religijnej można wskazać dwie grupy nieszczęśliwych ludzi – twierdzi prof. Chantal M. Delsol, zajmująca się filozofią polityczną. Pierwszą grupę tworzą ludzie, którzy z rozmysłem rezygnują z religijności, do drugiej zaś należą ci, którym w życiu pozostała tylko religia.

Autor: Juliusz Gardawski

 

Na wstępie odwołam się do koncepcji zmarłego kilka lat temu socjologa Andrzeja Sicińskiego i jego ogólnej definicji „społeczeństwa obywatelskiego”. Wiodącą ideą społeczeństwa obywatelskiego jest względna samodzielności społeczeństwa w relacji z państwem. Społeczeństwo posiada podmiotowość, ma zdolność do samoorganizacji. Odpowiadając na pytanie o relację między społeczeństwem obywatelskim a ustrojem politycznym wskazuje się na liberalną demokrację jako ustrój sprzyjający społeczeństwu obywatelskiemu, w odróżnieniu od ustrojów autokratycznych.

Autor: Maria Drapella

 

W tym wystąpieniu chciałabym się zająć wiekiem XVI i początkiem wieku XVII, a więc stricte czasem Reformacji. Z konieczności (i z żalem) pominę wielokrotnie już omawianą twórczość Mikołaja Reja [1], jak i pokłosie Reformacji, czyli niebagatelny wkład ewangelików w dorobek najszerzej rozumianego polskiego piśmiennictwa późniejszych wieków. Wspomnę tylko wybiórczo kilka nazwisk (Linde, Kolberg, Bandtkie, Hulka-Laskowski, Pilch).

Jakimi kryteriami należałoby oceniać ów wpływ Reformacji na rozwój polskiego języka? Na pewno uwolnionymi z emocji czy uzależnień światopoglądowych. I z tego powodu należy zachować dystans wobec historyków literatury i języka od II poł. XX wieku do dziś. Okazuje się, że najbardziej obiektywnie i rzeczowo oceniali dorobek Reformacji historycy literatury i języka z początku XX wieku i z lat międzywojennych. Warto im zaufać.

Autorzy: Wojciech Rzehak, Piotr Machowski

 

1 września 2017 r. polska edukacja weszła w fazę rewolucyjnych przemian, według wielu ekspertów przygotowanych wyjątkowo niechlujnie, niestarannie, niedbale – a więc, de facto, nieprzygotowanych. Mówi się nawet o „deformie” systemu oświaty, polegającej na skrajnie niefrasobliwym zaprzepaszczeniu dorobku ostatnich dwudziestu kilku lat.

Autor: Arkadiusz Lisowski

 

Koniec wieku XV i cały XVI wiek były ogromnym przełomem w zmaganiach tworzących się czasów nowożytnych z wiekami średnimi. Średniowiecze funkcjonowało w cieniu krzyża i miecza oraz zinstytucjonalizowanej formy wspólnotowej. Wiodącymi siłami społecznymi były duchowieństwo katolickie oraz rycerstwo przekształcające się z czasem w możnowładztwo. Ideałem tej epoki był silny i sprawny rycerz biorący udział w różnych turniejach bądź bojach. Kościół kładł nacisk na przygotowanie człowieka do życia pozaziemskiego stąd proponował ludziom takie hasła jak memento mori bądź ascezę.

Autor: prof. dr hab. Jacek Aleksander Prokopski

 

Sednem tych rozważań jest temat, który pojawia się niemal w każdym dziele duńskiego teologa, a który wyrażony jest w dobrze znanej formule „chodzenia za Jezusem”, jak i w samym pojęciu ucznia-naśladowcy.

Autor: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba

 

Fenomen ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim. W kraju, gdzie olbrzymia większość obywateli deklaruje się jako wyznawcy rzymskiego katolicyzmu, a ogólna liczba protestantów (głównie ewangelickich wyznań) nie przekracza według badań statystycznych 1 procenta obywateli kraju, chrześcijaństwo ewangelikalne stanowi tak małą społeczność wyznaniową, że – naturalną koleją rzeczy – nie budzi wielkiego zainteresowania ani potencjalnych badaczy, ani publicystów.