Wisła Jawornik, 8-10 IX 1995

Apel

Wielce Szanowni, Drodzy i Kochani!

Drugie spotkanie ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu, odbywające się od 8 do 10 września w Wiśle Jaworniku, służy nie tylko wymianie poglądów ludzi podobnie myślących i czujących, ale i wytyczaniu kierunków działań dla nas i tych, którzy zechcą do nas dołączyć:

 • przypominamy, że wszyscy złożyliśmy kiedyś ślubowanie Bogu i Kościołowi;
 • nasza postawa, nasze postępowanie kształtują rolę i znaczenie polskiego ewangelicyzmu;
 • ewangelicyzm powinien swoim przykładem przyczynić się w znaczącym stopniu do odrodzenia w narodzie polskim cech umożliwiających godne życie przyszłym pokoleniom;
 • dawanie przykładu otoczeniu, a odporu oszczerstwom i nihilizmowi moralnemu oraz właściwe wychowanie dzieci i młodzieży, to obszary działalności, którym warto poświęcić nasz, niemały przecież potencjał;
 • połączenie wysiłków, wzajemna solidarność oraz umiejętność formułowania kolejnych, konkretnych i realnych zadań zapewniają sukces naszym zamierzeniom.

Apelujemy do wszystkich, do których dotrze nasz głos, byście przyłączyli się do nas nadsyłając swoje adresy, propagując aktywność elit intelektualnych w swoich parafiach, włączając się do pomocy szkołom ewangelickim i wspólnie oddziałując na opiniotwórcze środki masowego przekazu.

Niech nas łączy biblijne hasło przodków wierze – „Jeśli Pan z nami, któż przeciwko nam!

 

Do Duchownych ewangelickich w Polsce

My, zebrani na drugim spotkaniu ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu, przesyłamy Wam w załączeniu list otwarty, skierowany do ewangelickich elit intelektualnych w Polsce. Prosimy, byście w swej pracy duszpasterskiej zechcieli docenić znaczenie celów, które naszym zdaniem należy postawić dziś przed ewangelikami, aby jutro nie zarzucono nam, żeśmy zawiedli, gdy trzeba było działać. Prosimy jednocześnie, byście włączyli się do już podjętej przed rokiem dyskusji (pierwsze spotkanie we wrześniu 1994 r.) nad przyszłością Kościoła widzianego jednocześnie oczyma i duchownych, i świeckich, luteranów, metodystów i reformowanych, ludzi prostych i wykształconych, bo tylko razem jesteśmy w stanie utrzymać i rozwinąć dla przyszłych pokoleń to, co sami otrzymaliśmy w darze, i to, co nazywamy naszą ojczystą społecznością ewangelicką.

Uczestnicy spotkania w Wiśle Jaworniku, wrzesień 1995 r.

 

Uchwały II Sympozjum-Forum Inteligencji Ewangelickiej

 • Uczestnicy II Sympozjum postanawiają zmienić formułę spotkań z nazwy „sympozjum” na Forum Inteligencji Ewangelickiej.
 • Forum jest otwarte dla wszystkich ewangelików bez różnicy konfesji, sposobu przeżycia Słowa i Prawdy, i stopnia ich bezpośredniego zaangażowania w Kościołach
 • Forum jest otwarte dla współpracy z wszystkimi, którym bliskie są sprawy stanu i rozwoju ewangelicyzmu w Polsce.
 • Forum pragnie być płaszczyzną kształtowania wspólnych stanowisk i opinii środowisk inteligencji ewangelickiej w Polsce.
 • Forum działać będzie w ścisłej i braterskiej współpracy świeckich i duchownych naszych Kościołów.
 • Forum pragnie tworzyć warunki dla współpracy i wymiany informacji w promowaniu działalności oświatowej, kulturalnej i społeczno-politycznej.
 • Forum ma stanowić ważny głos w kształtowaniu opinii o wartościach i etosie ewangelickim w społeczeństwie polskim, i w tym celu powołuje Zespół Interwencyjny do spraw środków masowego przekazu.
 • Forum proponuje wydanie w dużym nakładzie bezpłatnego folderu o Kościołach Ewangelickich.
 • Forum zwraca się do dyrekcji szkół ewangelickich o utworzenie federacji szkół, która powinna zwrócić się do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o uzyskanie w nim swego przedstawicielstwa.
 • Forum zaleca liceom ewangelickim współpracę w zakresie tworzenia autorskich programów przedmiotów, wykorzystania deklaracji współpracy i pomocy wykładowców uniwersyteckich, organizowania informacji dla kandydatów liceów ewangelickich i na studia wyższe.
 • Forum usilnie popiera prace nad rozwijaniem systemu stypendialnego dla zdolnej, niezamożnej młodzieży ewangelickiej w liceach i na studiach wyższych.
 • Forum postanawia w dniach 6-8 września 1996 r. zorganizować III Forum Inteligencji Ewangelickiej, którego przygotowania podjął się zespół ewangelików z Warszawy.

Wisła-Jawornik, dnia 10 września 1995 r.

 

Od redakcji: teksty opublikowane w: II Sympozjum ewangelickie, Cieszyn 1995