Świecka codzienność

Pod koniec minionego roku w mojej, skoczowskiej parafii, tak jak w wielu parafiach w całym kraju, odbywały się wybory do rad parafialnych i innych gremiów, a to z powodu upływu ich pięcioletniej kadencji. Chcąc sprawdzić procedury wyborcze sięgnąłem po Regulamin Parafialny. Już na początku, czytając pobieżnie pierwsze paragrafy, zadałem sobie pytanie: czy wszystkie parafie w Polsce posiadają i stosują taki sam, identyczny regulamin, czy może każda parafia posiada własny regulamin uwzględniający jej specyfikę?

Ponieważ lektura regulaminu nie pozwoliła na jednoznaczną odpowiedź, rozpocząłem zgłębianie Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wśród uprawnień Rady Synodalnej w § 65 ust. 1 pkt 5 znajduje się „uchwalanie szczegółowych przepisów kościelnych”. Czy Regulamin Parafialny należy do szczegółowych przepisów kościelnych –  trudno stwierdzić, ale innych regulacji uprawniających władze Kościoła do jego uchwalania nie znalazłem.

Na ile parafie,  reprezentowane przez swoją najwyższą władzę czyli Zgromadzenie Parafialne, mogą uszczegółowić przepisy Regulaminu Parafialnego uchwalonego przez Radę Synodalną dostosowując je do  własnej odrębności? Przecież nie ma dwóch identycznych parafii. Parafie się różnią – obszarem, liczbą parafian, liczbą członków Rady Parafialnej, powołaniem Komitetu Parafialnego, utworzeniem na swoim terenie filiałów, ustanowieniem stanowisk duchownych i jeszcze wieloma innymi właściwościami.

Cały szereg podmiotów działających w różnych obszarach życia publicznego uchwala swoje statuty (regulaminy) na podstawie statutów ramowych określonych przepisami ustawowymi lub na bazie rozporządzeń właściwych ministrów. Własne statuty posiadają szpitale i inne placówki służby zdrowia, domy pomocy społecznej, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, samorządowe województwa, itd.

Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Czy wszystkie parafie w naszym kraju powinny stosować identyczny Regulamin Parafialny, czy też Regulamin uchwalony przez Radę Synodalną ma charakter ramowy, zaś parafie mogą dostosować jego przepisy do swojej odrębności? Warunkiem umożliwiającym takie rozwiązanie jest zgodność przyjmowanych przez parafie przepisów z przepisami ogólnokrajowego (ramowego) regulaminu. Przekaż nam swoje uwagi, będziemy je publikować.

Stanisław Kubicius