Świecka codzienność

Dębowieckie organy w ewangelickim kościele Zbawiciela - zaliczane do materialnego dziedzictwa kultury - powinny być zachowane! Powstały w okresie, kiedy w kaplicy odbywało się zaledwie kilka nabożeństw w ciągu roku, a dzisiaj mogą służyć miejscowej społeczności co niedzielę.

Przyłóżmy nasze serca i ręce do remontu, przyczyniając się do ich przetrwania!

Autor: Joanna Lubecka, Kraków
Wykład na V Forum Ewangelickim, Wisła-Jawornik, 4-6 IX 1998 r.
Forum Ewangelickie, Zbiór referatów i głosów w dyskusji, Cieszyn 1998 r.

 

Twierdzenie, że Reformacja i związany z nią nierozdzielnie humanizm były wielkim przełomem jeśli chodzi o oświatę, i to w zakresie metod, programów, a przede wszystkim powszechności nauczania można by uznać za truizm powszechnie w świadomości ugruntowany. Dlaczego tak było i w czym się to przejawia jest celem mojego referatu.

Niniejszy referat został wygłoszony przez Jana Puczka na zebraniu informacyjnym w dniu 20 VI 1991 r. po nabożeństwie na zakończenie roku szkolnego. Obecnych było ponad 30 osób, w większości nauczycieli.

Zebranie założycielskie Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się 28 VI 1991 r. Pierwsze walne zebranie członków odbyło się 9 XI 1991 r. Zebrania odbywały się w auli Starego Gimnazjum.

W styczniu 1993 roku, na prośbę Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, prof. Jan Szczepański przyjął w swoim mieszkaniu w Warszawie delegację Towarzystwa w osobach: Stanisław Kubicius, Jan Puczek i Paweł Puczek. W długiej, czterogodzinnej rozmowie przedstawiono Profesorowi sprawy reaktywowanego Towarzystwa Ewangelickiego oraz koncepcję powołania liceum ewangelickiego w Cieszynie. Profesor bardzo życzliwie odniósł się do zamierzeń, uznał je za bardzo istotne i doniosłe.

Do kroniki Towarzystwa Ewangelickiego wpisał słowa: „Mówią, że dla dzielnych i odważnych przeszkody są zachętą do działania.”

Na prośbę delegacji Profesor wkrótce przesłał do Cieszyna swoje Uwagi, dotyczące planowanego do uruchomienia liceum przez Towarzystwo Ewangelickie.

Autor: Jan Puczek
Referat wygłoszony na Seminarium w Radziejowicach w 1994 r.
Tłumaczenie na język niemiecki i wygłoszenie referatu: Tadeusz Sikora

 

Szanowni Państwo, drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

W imieniu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie serdecznie pozdrawiamy uczestników Seminarium.

Nasze Towarzystwo od jego założenia służy sprawom oświaty i wychowania. Rozwiązane przez komunistyczne władze w 1963 r. zostało reaktywowane w 1991 r. Obecnie liczy 130 członków, w tym około 40 nauczycieli. Towarzystwo odzyskało bezprawnie odebrany mu majątek. Obecnie wielkim wysiłkiem naszej ewangelickiej społeczności, jak również dzięki pomocy zagranicznej, prowadzony jest remont budynku szkolnego, w którym znajdzie siedzibę Ewangelickie Liceum. Liceum nasze rozpoczęło naukę 1.9.1993 r. Mimo znacznych kosztów (szkoła tylko częściowo subwencjonowana jest przez państwo) szkoła budzi poważne zainteresowanie i cieszy się sympatią. Liceum ma charakter ekumeniczny – 1/3 stanowią uczniowie-katolicy.

Autor: Jan Szczepański
Referat nadesłany na II Sympozjum Ewangelickie, Wisła Jawornik, 8-10 IX 1995; opublikowany w: II Sympozjum ewangelickie, Cieszyn 1995
 

Problem II Sympozjum Ewangelickiego został dobrany trafnie w sposób odpowiadający potrzebom ewangelików polskich w okresie transformacji ustroju państwa, rekonstrukcji gospodarki i przemian kultury. Wraz z całym społeczeństwem polskim ewangelicy stają wobec wielkich spraw przełomu stulecia, także przełomu tysiącleci. Lecz te wielkie daty przynoszą także zjawiska i procesy przeżywane tylko przez ewangelików lub tylko przez nich doświadczane jako ważne, domagające się rozpoznania, rozwiązania i przystosowania.

Pan Prof. Mgr Jan Puczek, Cieszyn

Drogi Janie,
Zgodnie z umową przesyłam na Twoje ręce krótki tekst, przeznaczony dla uczestników V-go Forum Ewangelickiego w Jaworniku. Sądzę, że przyjęcie zagadnień kształcenia i wychowania jako tematów najważniejszych w tym forum, jest bardzo trafne i doskonale odpowiada aktualnym potrzebom społeczności ewangelickiej w Polsce. Każdy okres zmian z konieczności znajduje swoje odbicie, wpływ i rozwój w przyjętych koncepcjach pedagogicznych, i to zarówno w przekształcaniu instytucji kształtujących i wychowujących, jak i w doktrynie pedagogicznej przystosowującej się do nowych idei, oraz w usiłowaniach pedagogów starających się dostosować praktykę edukacji do nowych teorii. Społeczności protestanckie w Polsce na ogół dobrze rozwiązywały problemy wychowania w ich postaci tworzonej przez teorie i praktyki realnego socjalizmu.

Wisła Jawornik, 8-10 IX 1995

Apel

Wielce Szanowni, Drodzy i Kochani!

Drugie spotkanie ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu, odbywające się od 8 do 10 września w Wiśle Jaworniku, służy nie tylko wymianie poglądów ludzi podobnie myślących i czujących, ale i wytyczaniu kierunków działań dla nas i tych, którzy zechcą do nas dołączyć:

Pod koniec minionego roku w mojej, skoczowskiej parafii, tak jak w wielu parafiach w całym kraju, odbywały się wybory do rad parafialnych i innych gremiów, a to z powodu upływu ich pięcioletniej kadencji. Chcąc sprawdzić procedury wyborcze sięgnąłem po Regulamin Parafialny. Już na początku, czytając pobieżnie pierwsze paragrafy, zadałem sobie pytanie: czy wszystkie parafie w Polsce posiadają i stosują taki sam, identyczny regulamin, czy może każda parafia posiada własny regulamin uwzględniający jej specyfikę?