Fundusz

Fundusz Koła Przyjaciół Forum Ewangelickiego tworzony jest z dobrowolnych wpłat przekazywanych na konto:


78 1050 1083 1000 0001 0414 4571

Jan Puczek
ul. Cisowa 89, Cisownica
43-440 Goleszów
Z DOPISKIEM: Koło Przyjaciół


Depozyty w gotówce przechowuje inna osoba.

Dane osobowe są chronione.