Dokumenty

"Słowo założycielskie" nowego Forum Ewangelickiego

XX Jubileuszowe Forum Ewangelickie "Kobiety w społecznościach Kościołów ewangelickich – tradycja, współczesność, perspektywy" odbyło się w Wiśle-Jaworniku we wrześniu 2014 r. Niestety, w 2015 r. nie udało się zorganizować kolejnego forum, mimo podjętej inicjatywy. Niemniej wiele osób sygnalizuje trwałe zainteresowanie tym ruchem, który ma już ponad 20-letnią tradycję, znaczący dorobek, poświadczony publikacjami i jest swoistym fenomenem wśród ewangelickich inicjatyw społecznych. W odpowiedzi na wiele pytań dotyczących terminu, miejsca, tematyki kolejnego Forum Ewangelickiego, zawsze bardzo gościnna Parafia w Wiśle-Jaworniku zaprosiła przyjaciół tego ruchu na spotkanie. Odbyło się ono w dniach 23-25 września 2016 r.

Dzięki pasji i operatywności Haliny Molak-Olczak i Jana Puczka – współtwórcy Forum Ewangelickiego (wcześniej Forum Inteligencji Ewangelickiej)  – uczestnikom spotkania zaproponowano program nawiązujący do dotychczasowych tradycji Forum. Tak więc odbyły się prelekcje: ks. Karola Macury Patrzeć, dostrzec, zrozumieć – refleksje o życiu i twórczości Rembrandta v. Rijna  i dra Łukasza Barańskiego Kościoły Ewangelicko-Augsburskie w Siedmiogrodzie; wysłuchano wspaniałego koncertu inaugurującego festiwal Viva il Canto w ewangelickim kościele Jezusowym na Wyższej Bramie w Cieszynie. Uczestnicy spotkania wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie i złożyli serdeczne podziękowania za życzliwość księdzu proboszczowi Zdzisławowi Sztwiertni. W niedzielne popołudnie złożono wizytę prof. Pawłowi Puczkowi – współtwórcy Forum Ewangelickiego, który nie mógł na to spotkanie przybyć.

Podczas dwudniowych obrad dyskutowano nad  wieloma zagadnieniami, wśród których szczególne miejsce zajęło pytanie o perspektywy Forum.

Wprowadzeniem do dyskusji były bardzo interesujące wystąpienia: Danuty Szczypki "Jaka historia polskich ewangelików?"  i Witolda Kubika "Co zawdzięczamy Reformacji – kilka refleksji". Pojawiły się pytania ważne i trudne: „Jaka jest historia polskich ewangelików –  pisana przez naukowców i osoby spoza tego środowiska? Jaka jest historia adresowana do wiernych i szerszego grona odbiorców? Jaką rolę pełnią opowieści (nienaukowe) o przeszłości polskich ewangelików pisane przez współwyznawców i często mitologizowane, a jaką opowieści „zewnętrzne” – nadal nawiązujące do stereotypu Polaka-katolika? Jaką rolę odgrywają w tej narracji znani, wybitni ewangelicy – np. Jerzy Buzek, Adam Małysz, Jerzy Pilch? Co przeciętny Polak wie o wkładzie ewangelików do kultury polskiej?  Dlaczego wiedza na temat Reformacji i jej znaczenia dla polskiej kultury jest systematycznie rugowana z podręczników szkolnych? Jak temu zapobiec? Czy Jubileusz Reformacji wniesie jakieś zmiany do tego stanu rzeczy? Ecclesia semper reformanda – co znaczy dzisiaj? Czy Dekada Lutra to wykorzystana szansa popularyzacji dorobku ewangelików i prezentacji współczesnego Kościoła? Jakie miejsce zajmuje polityka historyczna w działalności struktur Kościoła? Jaki jest stan archiwów parafialnych? Czy potrzebna jest ewangelicka edukacja historyczna na poziomie parafii, regionu, kraju?”

To przykłady pytań, które dotyczą obszarów refleksji i działalności  „nie całkiem zagospodarowanych”, wymagających wymiany myśli, oceny możliwości spełnienia najważniejszych „potrzeb” i programu realizacji. Jednocześnie pytania te wpisują się w dotychczasową tematykę dyskusji toczonych podczas obrad Forum Ewangelickiego.

Postanowiono więc kontynuować ideę Forum w nowej formie. Mianowicie ukonstytuowało się Koło Przyjaciół Forum Ewangelickiego, które ma charakter otwarty i zaprasza do członkostwa oraz współpracy. Przyjęty program działania obejmuje: „szeroko pojęte propagowanie dziedzictwa Reformacji, integrowanie środowiska ewangelickiego i kształtowanie – poprzez edukację – postaw dzieci i młodzieży w duchu protestanckim”. Ustalono następujące formy aktywności: „opracowanie i prowadzenie strony internetowej; prowadzenie działalności wydawniczej; organizowanie sympozjów i forów”. Założono, że strona zostanie uruchomiona w roku Jubileuszu Reformacji i podjęto już prace wstępne. Jedną z propozycji planowanej strony internetowej będą scenariusze lekcji z przedmiotów humanistycznych, realizujących te punkty programów szkolnych, w ramach których powinna się znaleźć wiedza o Reformacji i polskim ewangelicyzmie.

Członkowie Koła Przyjaciół Forum Ewangelickiego mają nadzieję, że nowa forma działalności spotka się z oddźwiękiem wśród polskich ewangelików, a zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, którego to głosu podczas wielu obrad Forum brakowało.

Oczywiście zmiana ta nie oznacza rezygnacji z dotychczasowej formy forów-sympozjów. Organizatorzy mile widziani!

Maria Drapella